Ynrin De Swaen

Op 10 oktober fan 15:00 oant 20:00 kinne jo efkes sneupe yn  it atelier dêr’t wy selsmakke produkten ferkeapje.
Spesjaal foar dizze dei ha wy selsmakke sjem en koerzjetten yn ‘swiet-soer’.
At jo útsjoen binne, kinne jo genietsje fan in hapke of in snapke yn ‘t kafee of by ús kream.
Foar de bern is der in grabbeltonne en in boartershoekje.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Ynrin De Swaen

Erkend leerbedrijf

Sinds 23 november j.l. is Dagbesteding De Swaen als erkend leerbedrijf in de gehandicaptenzorg ingeschreven bij Calibris. Stagiaires mogen dus rekenen op een gedegen begeleiding tijdens hun stage bij De Swaen. 

Posted in Geen categorie | Comments Off on

De Swaen heeft zich aangesloten bij de BVKZ

Dagbesteding De Swaen heeft zich als bedrijf aangesloten bij de Branchevereniging Kleinschalige Zorg. De BVKZ zet zich in voor kleinschalige zorgaanbieders en hun cliënten.

Posted in Geen categorie | Comments Off on

Dagbesteding De Swaen

Dagbesteding De Swaen,

Kleasterwei 6,
9297 WS Veenklooster
Tel: 0511 441260

www.dagbestedingdeswaen.nl
info@dagbestedingdeswaen.nl

Posted in Geen categorie | Comments Off on Dagbesteding De Swaen